Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

Dyrektor CDT w Lubinie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Centrum Działań Twórczych w Lubinie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin.

I. Stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych,

wymiar etatu: 1 etat (pełny), umowa o pracę;

Planowany termin zatrudnienia: marzec 2023 r.

 

II. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym, ekonomicznym bądź pokrewnym,

– doświadczenie w pracy, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku specjalistycznym w dziale administracji. Mile widziane doświadczenie w pracy w dziale administracyjnym w instytucji kultury,

– znajomość przepisów szczególnych dotyczących zamówień publicznych,

– umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, (Word, Excel),

– obsługa urządzeń biurowych,

– dyspozycyjność,

– dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,

– samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie,

– zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

– umiejętność wyznaczenia priorytetów,

– wysoka kultura osobista;

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

– bieżąca obsługa administracyjna biura, w tym zarządzanie obiegiem korespondencji i dokumentów, prowadzenie rejestrów dokumentów, przygotowywanie oficjalnych pism itd.,

– odpowiedzialność za prowadzenie procedur zamówień publicznych,

– bieżąca obsługa kasy fiskalnej i odpowiedzialność za rozliczenia gotówkowe,

– obsługa najmów sal w CDT w Lubinie,

– rejestracja i organizacja wizyt gości u Dyrektora CDT w Lubinie (serwowanie napojów w czasie spotkań),

– monitorowanie stanu zaopatrzenia biura i realizowanie zamówień artykułów spożywczych/biurowych,

– dbanie o prawidłowy przepływ informacji,

– dbanie o terminowość zadań zleconych do realizacji,

– kompleksowy nadzór nad wpłatami uczestników zajęć, w tym bieżąca rejestracja wpłat od uczestników,

– wsparcie Dyrektora CDT w Lubinie w bieżącej pracy: raporty, prezentacje, opracowania, pisma, pozyskiwanie danych oraz inne zlecone zadania;

 

IV. Wymagane dokumenty:

  1. Curriculum vitae (własnoręcznie podpisane).
  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisane).
  3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
    i kwalifikacje zawodowe.
  4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
  5. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze). kwestionariusz osobowy NABÓR 20.01.2023 r.
  6. Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze) Załącznik Nr 2 Klauzula RODO rekrutacja 20.01.2023 r..

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: w sekretariacie (pokój 03) w Centrum Działań Twórczych w Lubinie w godz. od 08:00 do 16:00 lub przesłać na adres:

Centrum Działań Twórczych w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. administracyjnych” w terminie do dnia 10 lutego 2023r.  (do godziny 16:00).

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

O doręczeniu przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata.

Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Działań Twórczych w Lubinie    i na stronie internetowej www.cdt.lubin.pl

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Nabór na stanowisko specjalista ds. adm 01.2023

kwestionariusz osobowy NABÓR 20.01.2023 r.

Załącznik Nr 2 Klauzula RODO rekrutacja 20.01.2023 r.

Skip to content