Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Mariusz Kania, 884 330 922,mail: iod@centrumbip.pl  lub iod@cdt.lubin.pl
 
Zastępca IOD: Joanna Kowalczuk, 795 572 491, mail: joanna.kowalczuk@centrumbip.pl

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1. Informowanie Adminstratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2. Monitorowanie przestrzegania zapisów RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w Centrum Działań Twórczych w Lubinie w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe oraz powiązane z tym audyty;

3. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych;Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;

4. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;

5. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.