Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Działań Twórczych w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.cdt.lubin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12

Data aktualizacji informacji: 2022-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

– pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.

– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

– niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-16. Aktualizacja: 2022-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Adamus-Krawczyk, kontakt@cdt.lubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 767 560 015. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Dostępność architektoniczna

Centrum Działań Twórczych w Lubinie znajduje się przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 6A w Lubinie. Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od strony Alei Generała Broni Stanisława Maczka i od parkingu. Dla gości przeznaczone jest wejście główne, które nie posiada schodów, progów, itd., więc jest dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście od parkingu posiada schody i nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Centrum Działań Twórczych w Lubinie nie posiada recepcji. Dalsze przejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.

Centrum Działań Twórczych w Lubinie nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych, planowana jest modernizacja toalet pod tym kątem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum Działań Twórczych nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.