Klauzula informacyjna – ogólna i monitoring

Klauzula informacyjna – ogólna i monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA – OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Działań Twórczych w Lubinie z siedzibą al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

1. korespondencyjnie pod adresem, Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin

2. mailowo i telefonicznie: IOD: Mariusz Kania, 884 330 922, mail: iod@cdt.lubin.pl, iod@centrumbip.pl

Zastępca IOD: Joanna Kowalczuk, 795 572 491, joanna.kowalczuk@centrumbip.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań, umów  oraz składanych przez Państwa wniosków, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

– art. 6 ust 1 pkt b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust 1 pkt c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda) , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:

– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem.

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Centrum, wyłącznie do celów związanych z realizacją umów.

W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym  z Centrum Działań Twórczych w Lubinie ograniczona jest do wymaganego minimum.

Macie Państwo prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

CDT – Klauzula Informacyjna – ogólna

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Działań Twórczych  w Lubinie z siedzibą al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie pod adresem, al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin oraz e-mail: iod@cdt.lubin.pl

3. Celem zbierania danych z monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w Centrum Działań Twórczych w Lubinie, a także ochrona mienia Centrum Działań Twórczych w Lubinie.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 4b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

5. Monitoringiem objęta jest infrastruktura wewnątrz budynków (korytarze) oraz teren zewnętrzny (wejścia do budynku, parking oraz teren przyległy do budynku).

6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

7. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

8. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe z monitoringu przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 60 dni (w zależności od technicznych warunków urządzeń)

10. Prawa osoby, której dane są przetwarzane: prawo dostępu do danych; prawo do poprawiania swoich danych; prawo do usunięcia danych w przypadku gdy Pan(Pani) uważa, że nie ma podstaw do tego aby przetwarzać dane osobowe; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważasz, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@cdt.lubin.pl

CDT – Klauzla informacyjna – monitoring